home page
wersja polska
The Lion of Palmyra is PCMA new logo
modified
15-03-2018

Stypendia Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW
w roku akademickim 2017/2018

Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW informuje, że w roku akademickim 2017/2018 dysponować będzie stypendiami naukowymi dla studentów i magistrów /doktorantów/ realizowanymi w Egipcie i finansowanymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Szczegółowe kryteria przyznawania stypendium określa: Regulamin Przyznawania Stypendium 

Komplet dokumentów należy dostarczyć drogą elektroniczną na adres pcma@uw.edu.pl do 31.03.2018 roku.

1. Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy Kandydata

2. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych lub zaświadczenie o roku studiów.

3. Oświadczenia o zapoznaniu się z wytycznymi Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP dotyczącymi wyjazdu do i przebywania na terenie Egiptu.

 

Stypendium wypłacane w Egipcie wynosi 250 USD (studenci) lub 375 USD (absolwenci).

Zmiany terminów realizacji stypendiów możliwe są w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach.

Koszty podróży, wizy egipskiej (również jej przedłużenie), ubezpieczenia oraz koszty wydawania innych dokumentów w Egipcie pokrywa osoba wyjeżdżająca.

Osoba powracająca ze stypendium ma obowiązek złożyć w Centrum sprawozdanie ze zrealizowanego programu.

 

Kandydatów wyłoni Komisja Stypendialna powołana przez Dyrektora Centrum w składzie:

prof. Włodzimierz Godlewski (IA UW)

dr hab. Tomasz Derda, prof. UW (IA UW)

dr hab. Tomasz Scholl (IA UW)

dr hab. Kamil Kuraszkiewicz (Wydział Orientalistyczny UW)

dr hab. Tomasz Waliszewski (Dyrektor Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW)

dr Artur Obłuski (Dyrektor Stacji Badawczej Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW w Kairze)